Rejestracja
Wakacyjny Camp z ekstraklasą
Lublin - 2018

Zanim zgłosisz dziecko, przeczytaj regulamin

DANE UCZESTNIKA:
Imię
 
 
Nazwisko
 
 
Data urodzenia
 
  DD MM RR
Nazwa szkoły / Klasa
 
 
Rozmiar koszulki (wg. wzrostu)
 
 
DANE RODZICA
Imię i nazwisko
 
 
Numer telefonu
 
 (48)
Kontaktowy adres e-mail
 
 
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin imprezy sportowej „Wakacyjny Camp z ekstraklasą” organizowanego przez Fundację Czerwono – Czarni.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w zajęciach sportowych realizowanych podczas imprezy sportowej „Wakacyjny Camp z ekstraklasą”. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/podopieczna jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji imprezy sportowej „Wakacyjny Camp z ekstraklasą” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Równocześnie jestem świadomy, że: 
a) administratorem danych osobowych jest Fundacja Czerwono - Czarni z siedzibą w Lublinie, przy na ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin; 
b) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji imprezy sportowej „Wakacyjny Camp z ekstraklasą”; podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne; 
c) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa; 
d) dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z organizacją imprezy sportowej; 
e) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania; 
f) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa. 
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas imprezy sportowej „Wakacyjny Camp z ekstraklasą”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).